Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Hydref

 

Dydd Llun 03/10/22

 • Wythnos Beicio i'r Ysgol

Dydd Mawrth 04/10/22

 • Dim neges

 

Dydd Mercher 05/10/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.1, 3 a 5
  3:30-4:30yp
 • Casi Wyn (Bardd Plant Cymru) ym mlwyddyn 6
 • **WEDI EI OHIRIO TAN Y GWANWYN** Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6) - wedi'i drefnu yn dilyn glaw wythnos ddiwethaf**

 

Dydd Iau 06/10/22

 • Nofio i fl.5 yn y bore
 • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 07/10/22

 • Sbri Diri – Meithrin, Derbyn a Bl. 1a2 yn cyd-ganu ym Mhenweddig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams